سیستمهای محافظت سازه از حریق KTA PFP هر ساله تعـداد قابل تـوجهـی از سـاکنـان شهـرهـای کشـور دچـار زیانهـای مـالـی و جانی ناشـی از آتـش سـوزی هـا می شوند. بررسی این سوانح نشان می دهنده که تعداد کثیری از آنها از جمله آتش سوزی هایی هستند که قابل  پیشگیـری هستنـد. سیـاستهـا و اقـدامـات گـونـاگـونـی بـرای پیشگیـری و کــاهــش تلفــات و خسـارات نـاشـی از آتش سوزی ها وجود دارند که اصولا دو رویکرد برای مقابله با حریق وجود دارد : یک نوع آن پیشگیری غیر عامل (Passive) و دیگری عامل و اعلام حریق (Active ) می باشـد. از آنجا که اگـر  شدت حریق بالا باشـد و یا بدلیـل نقص فنـی سیستـم اعلام حریـق نتواند از وقـوع حـادثـه جلوگیری نمایـد ، لـذا  رویکـرد پیشگیری حائز اهمیت تر بوده و از شدت و گسترش حریق و همچنین تخریب سازه هایـی چون فـولادی  می توانـد جلوگیری و ممانعت نماید. سیستم های غیر عامل شامل پوشش هـا ، رنگ ها و افزودنی ها هستنـد و سیستم های عامل شامل BMS ها و اعلام و اطفاء حریق می باشند. پدافند غیر عامل یکی از ضروری ترین گام ها برای ارتقای امنیت سازه های ساختمانی و صنعتی و مقاوم سازی آن ها در برابر حریق است.  وظیفه اصلی پوششهای ضد حـریق جلوگیـری یا به عبارتی دقیـق تر به تـاخیـر انداختن توسعه حریـق و کاهــش خسارات جانبی و مالی است. انواع سیستمهای محافظت سازه از حریق KTA PFP KTA PFP- Intumescent Fire Proofing  رنگ های منبسط شونده پوشش های معدنی پاششی