نمایشگاه دائمی

تهران، الهیه، خیابان خالقی، کوچه آریا

مشاوره رایگان

02126201697 – 09192054617

فوم پلی یورتان متشکل از دو نوع مایع ایزوسیانات و پلی یول، دارای چگالی متوسط است کـه در تفنگ مخلوط سازی دستگاه مربوطه، تحت فشـار و حـرارت بـا هـم ادغـام شـده و حجـم آن پـس از چند ثانیه سریعاً به میزان ۲٠ تا ۳٠ برابر افزایش می یابـد و بـه شکـل فـوم فشـرده، منسجـم و یکپارچه به ضخامـت دلخـواه (وابستـه بـه میـزان مـاده پلـی یـورتـان مصـرف شـده) در مـی آیـد. فوم پلی یورتان بسته به نوع دانسیته خواص مکانیکی و حرارتی- صوتی مناسبی را در مقایسه بابا سایر محصولات ایجاد میکند که از مهمترین مزیتهای این ماده میباشد.