این پوشش ها معمولاً دارای چهار نوع ترکیب می باشند. یک ترکیب پلی هیدریک به منظور تولید کربن، یک عامل آب زدایـی، عامل اسفنجی کننده یا تولید گاز و یک رزین که چسباننده رنگ می باشد. این پوشش ها بـا ضخـامـت حـداکثـر ۶ میـلـی متـر اجرا می شوند و سازه را تا ۲ ساعت در برابر حریق حفاظت می نمایند. این مواد هنگامی که در معرض حرارت قرار مـی گیـرنـد به علت وقوع یک سری واکنش های شیمیایی ، گـازهای خنک کننده ای آزاد نمــوده و با حرارت مقابله می نماینـد و در ضمـن یک لایه عایق زغالی تولید می کنند که این ضخامت تا ۲٠ برابر مقدار اولیه رنگ می رسد. از این پوشش ها به منظور حفاظت .از سازه های فلزی و سطوح داخلی ساختمان وهمچنین  به عنوان پوشش نهایـی و دکـوراتیـو مـی تـوان استفاده کرد.

مزایا :

زمـینـه هـای کاربـردی :

به عنوان یک پوشش ضد خش(Anti scratch) بر روی صفحات چوبی و MDF و مصارف خاص