درحال‌حاضر بتن، مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین ماده در سازه‌های مدرن و مهندسی عمران به شمار می‌‌آید. اکثر سدها  تونل‌ها، کانال‌ها، پل‌ها، پایل‌ها، خطوط لوله، سقف‌‌ها، جاده‌‌ها، مخازن ، استخر‌ها ، سکـو‌ها ، ساختمـان‌‌ها و… بتنـی هستند. در شرایط کاربری، شرایط محیطی مختلف و یا تحت‌تاثیر بار‌های تحمیلی، تنش‌های گوناگون به صـور مختلـف  به سازه بتنی وارد می‌‌گردند. براساس طبیعت حملات و فاکتور‌های موجود، عـوامـل مخـرب بـه سـه دستـه تـاثیـرات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی تقسیم می‌‌شوند. تاثیرات شیمیایی و فیزیکی می‌‌توانند منجـر به آسیب‌هایـی گـردنـد که از آن به نام خوردگی بتن، یاد می‌‌شود و تاثیرات مکانیکی منجر به پدیده‌هـایی چون فرسـودگی (Exhaustion) و پارگی یا گسیختگی (tear) می‌‌گردند که به نوبه خود نامطلوب و نیازمند ترمیم هستند.

سایش در کف‌های صنعتی، رمپ‌ها، دیواره‌‌های سیلو، سطوح تحت بارگذاری یا تردد چرخ‌های سنگین و حرکت کانتینـر‌‌هـا، از جمله این آسیب‌ها هستند. ضربه در اثر افتادن اجسام و اصطکاک که منجر به آسیب‌های مختلف به اشکال گودی، حفره سوراخ، خردشدگی یا ورقه‌ورقه‌شدن در گوشه‌ها و درزها و یا ترد و شکننده‌شدن بتن می‌گـردد نیـز از جملـه ایـن مـوارد  هستند. استرس‌های ناشی از شرایط جوی، پاشش نمـک‌هـای یـخ‌زدایـی در سیکـل‌هـای یخبنـدان، سـایـش در اثـر حـرکـت  اجسام جامد روی سطح بتن و فرسایش تحت تاثیر جریان سیالات، پدیده (cavitation) یا گـودرفتگـی کـه اغلـب در سد‌ها  و آبگیر‌ها اتفاق می‌‌افتد، فرسایش ناشی از جریان گاز و بخـار حـاوی ذرات جامـد در طوفـان شــن کویـر و یا ذرات سیـال در  نواحی پاشش دریا (splash zone) بـدون حــفـاظ (expose) ‌شـدن مـوضـعـی یـا کـامـل آرمــاتــور‌هـا در حـوضـچـه‌‌هـای آرامش سد و…، همه و همه از جمله مثال‌های تخریب حاصل از فاکتور‌های فیزیکی و مکانیکی هستند. به غیر از این موارد  عواملی چون زلزله، سیل، انفجار، آتش‌سوزی، نشست سازه و… نیز در ایجـاد تخـریب در سـازه‌‌هـای بتنـی مــوثـر هستنـد.

فرسـایـش بتـن بـه دلیـل انحـلال سیمـان کـه معمـولا بـه ‌وسیلـه اسیـد‌هـا، آب‌نمـک، روغـن، گـریـس و… اتفـاق مـی‌‌افـتـد

ازهم‌گسیختگی (Disruption) توده بتــن به‌وسیله تشکیل روبـه‌رشـد نمـک‌هـای کـریستـالـی در اثـر نفـوذ محـلـول‌هـای

سولفاته و خوردگی آرماتور‌ها، از جمله آسیب‌های ناشی از حملات شیمیایی در بتن هستند.

شرکت کاج طلایی آفاق راه‌حل‌ها‌ی ممتاز و بادوامی برای محافظت و ترمیم سطوح بتنی، ترمیم انواع ترک‌ها‌، سطوح متخلخـل  لانه‌زنبوری، شن‌زدگی، درز‌ها‌ی پله‌ای، نواحی ورودی لوله، حفره‌های حاصل از core گیری، ترمیم و پرنمودن حفره بولت‌ها‌، ترمیم اسلب‌ها‌ی تخریب‌شده و معیوب و… ارائه می‌نماید. این سیستم‌ها‌ی ترمیمی با اسپری، بـرس، مـالـه، دسـت و…  قابل اعمال هستند، براساس استاندارد DIN EN1504 -3 فرموله شده‌اند، بسیار کارا بوده، اعمالشـان آسـان اسـت و بـه حداقل زمان انتظار بین اجرای مراحل مختلف و برگشت به سرویس نیازمندند. همچنین این سیستم‌ها‌ سریـع بـه استحکام کافی رسیده و خواص ویژه‌ای را تامین می‌نمایند.

انواع سیستمهای آببندی KTA WP:

عایق آببند پلیمری KTA WP- Polymeric Water Proofing

ترمیم کننده بتن ویژه KTA WP- Concrete Repairing: